Tại sao “Orange” là một anime bị đánh giá thấp mà bạn cần phải xem ?

Tại sao “Orange” là một anime bị đánh giá thấp mà bạn cần phải xem ?